ඉඩම් පලහිලව්ව

50906329-man-begging-a-woman-for-love-by-giving-a-big-heart

සින්නක්කරේට
ලියා ගන්න
හිටපු හිත
එයාගෙ අම්මයි තාත්තායි
තෑගි ඔප්පුවකින්
වෙන කෙනෙකුට
පවරලා….
මුද්දර ගාස්තුත්
බරටම ගෙව්වලු……
දැන් එයාට ඒ ඉඩම
එපා වෙලා…..
ආයෙමත් කලින්
ඉඩම ගන්න ඇවිත්
ඒත් දැන් පරක්කු වැඩියි
කවුරුත්ම ගත්තෙ
නැති ඒ ඉඩම
අනූ නව අවුරුද්දකට
බදු දීලා

 

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

One thought on “ඉඩම් පලහිලව්ව”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s