පාස් උනොත් ලකී

“පාස් උනොත් ලකී

ෆේල් උනොත් ජුකී”

එදා

එක පන්තියේ ඉඳන්

බත් පත් දෙකට බෙදන්

එකට හිටිය අපි….

අද

ඔයා එකවුන්ටන්ට්

මිස් වෙලා

මම “ගාමන්ට්

කෑල්ල” වෙලා

ජුකී මැෂිමට

අත හුරු වුනාට

පාඩම් පොතට

තිත තිබ්බට

මේ වෑයම

හිඟා නොකා

ජීවත් වෙන්න මිසක

රජ වෙන්න නොවේ…

-හෙඩිම උපුටා ගන්නා ලදී-

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

2 thoughts on “පාස් උනොත් ලකී”

  1. තමන්ට හමු වුනු හැම සන්නාලියෙකුටම කාරැණික වූ ඔබේ මහත්මා ගුණයට සැබැවින්ම ආඩම්බරයි සර්..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s