වහලෙක් නොවුනෙමි ❤

අම්මේ…..
තාත්තේ…….
පිං සිද්ධ වෙනවා
ඔය දෙන්නටම
කොන්ද කෙලින්
තියන් වැඩ කරන්න
ඉගෙන්නුවාට
ඊටත් වඩා වැඩියෙන්
පිං
එක එක
හාල්පාරු
දේශපාලකයන්ට
කඩේ නොයන
නීච වහලෙක්
නොකලාට

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

2 thoughts on “වහලෙක් නොවුනෙමි ❤”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s