දෙදරුම………..

 

file-20181102-83635-1jdo9u9

උඹේ උඩඟුකමට නොදෙවැනි
මගේ උඩඟුකම……
උඹ එක අන්තෙකට යද්දී
මම අනිත් අන්තෙට ගියා
අන්තිමේදී
අපි දෙන්නට දෙන්නා
නොදැනීම
දෙපැත්තට උනා
උඹ එක අඩියක් තිබ්බෙත් නෑ
මම එක අඩියක් තිබ්බෙත් නෑ
අමාරුවෙන් ගොඩනගපු
කවදාවත්
නොබිඳෙයි කියලා
හිතපු
අත්තිවාරම
කෑලි පුපුරන්
බිමට වැටුනා  ❤

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

One thought on “දෙදරුම………..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s