නොදැනුන ආදරය

බඹරුන්ට ඕන උනේ
පැණි විතරයි
මලට ඕන උනේ
ආදරය විතරයි
අන්තිමට
දුක ඉතුරු උනේ
මලට විතරයි
ඒ වගේම තව
මල් හොයල
බඹරා ගියා
ඈතට යන
බඹර දිහා
මල දුකෙන්
බලන් හිටියා
ඉස්සර ඉඳන්
මල බලාගත්තු
ගහ විතරක්
හයියක් වෙලා
මල ළඟ
ඉතුරු උනා

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

One thought on “නොදැනුන ආදරය”

 1. අවැසි කල
  නොමැති කල….
  පසු කලෙක
  ලැබී පලක් නැත….
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  වැසි

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s