ගණන් ආදරේ

සරල රේඛාවකින් යා කරපු
අපේ හිත් දෙකට
උඩින් තව එකෙක් සමාන්තර
රේඛාවක් ඇඳලා

අම්මලා කියනවා
ඒ රේඛාව හොඳයිලු
තව ඡේදන රේඛාවකුත්
ගහලා පෙන්නනවා
අනුරූප කෝණ සමානයිලු
ඒකාන්තර කෝණත් සමානයිලු

අපරාදෙ…..
සරල රේඛාව
සරල වැඩි වුනා
මට තිබුනේ
උඹව වට කරලා
රවුමක් අඳින්න

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

2 thoughts on “ගණන් ආදරේ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s