කම්පියුටරේ මාර වාසනවන්තයි

හිතේ එකම
එක තැනක
ගුලි වෙලා
හිරවෙලා
රිදුම් දෙමින්
පැසවන
උඹේ මතකය
මටත් පුළුවන් නම්
කම්පියුටරේට වගේ
ඔක්කොම ඩිලීට්
කරලා දාලා
ඉස්සරහට යන්න
අදත් මම
හිතේ සැහැල්ලුවෙන්
උබටත් වඩා
අඩි දහයක් ඉස්සරහින්

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s