හන්තානෙ ආදරෙ!!

සරසවියේ හමුවෙලා
හමුවෙලා එක් වෙලා
එක් තැනක ලියවෙලා
හිත් අතරේ හැංගිලා
දුක් වෙලා වෙන් වෙලා…….

ආදරෙ නිමවෙලා
බොල් අහසේ මුසුවෙලා
හන්තානේ හැංගිලා
කඳුළු වැහි ඇදහෙලා
මහවැලියේ දියවෙලා
ඈතටම පාවෙලා
මහ මුහුදේ මියදුනා……

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s