තිත සහ කොමාව


නැවතීමෙ තිත තියෙන්න ඕන තැන්වලට
කොමා දාලා ලියාගෙන ගියාම ඉස්සරහට
ලියාගෙන යද්දි ඒක ආතල් උනාට
දැන් බලද්දි කිසි තේරුමක් නැති හෑල්ලකට
වෙලාව නාස්ති කරන් මුල්ගල තිබ්බ අපිට…….
දැන් ජීවිතේ ඉගෙන ගත්ත හොඳම පාඩම
කොමාව වෙනුවට තිත තියල නැවත්තුවම
ලස්සන තේරුමක් ඒකේ තියෙනව වගේම
වෙලාව ඉතුරුයි කියවන ලියන හැමෝගේම…..

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s