මෝහිණියි දුක අහන අයියයි

මොනවද නංගි මේ රෑ වෙලා
පාර අයිනේ බබත් වඩාගෙන…
මට දුකයි නංගි ඔයා ගැන
ඔයා දුක් වෙන්න එපා නංගි
ඔයාට කවුරු නැතත්
මේ අයියා ඉන්නවා
මාත් තනිවෙලා නංගි
හැමෝම මම වගේ නෑ නංගි
දැන් හිනා වෙලා මට
කැඩිච්ච සාරිය ඇඳගෙනම
ෆොටෝ එකක් එවන්න නංගි
දුක නැති වෙන්න

අයියේ මේ මගුලක් කතා
කරන්න එපා
යකෙක් වෙලා ඉපදිලා
තව මායම් හැටහතරකුත් තිබිල
මටත් බබෙක් දීලා ගියේ
ඔය වගේම දුක අහන්න
ආපු එකෙක් තමා….
මම ළමය බිමින් තියල
රෙද්ද හදන් යන්නම්
උබ යන තැනක
දෑහට නොපෙනී
තොලොංචි වෙයන්

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s