යකඩ

හැමදේම දරන් හිටපු
අම්බානක බර ඇදපු
හොඳටම හයිය තියෙන
යකඩ උනත්
රත් උනාම තැලෙනවා

ඒ තැලිච්ච යකඩ
ඊට පස්සේ නැවෙනවා……
කලින් හිටපු විදිය
වෙනස් වෙනවා……
නැවිච්ච විදියට ආයේ
හයි වෙන්න බලනවා…
අලුත් විදියට වෙනස්
වෙලා ඉන්න බලනවා…..
අන්තිමට රත් කරලා
තලපු එකා
ඇවිත් කියනවා
“උබ වෙනස් වෙලා” කියල

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s