සොහොනට මම අලුත්

කියන්නට මට දහසකුත් ඇත

හෙළන්නට තව සුසුම් ළඟ ඇත

ළඟ ඉඳින්නට පෙරුම් පිරුවට

පස් ගොඩක් යට තනි වෙලා මම

අඳුරා ගන්නට කව්රුවත් නැත

බැලු බැලූ අත සොහොන් නම් ඇත

හිනාවක් නැති ලෝකයක් තුල

මගේ හිනහව සැඟවිලා අද

උන්නු කාලය ඉවරවී අද

මතක පමණක් ඉතුරුවී ඇත

මතකයන් තුල රැඳී ඉමි මම

යලි උපන්නට පින් එපා මට

මට හිතෙන දේ උබට හිතුනොත්

එන්න සොහොනට මං බලන්නට

මල් මිටක් ගෙන උබේ දෑතට

තියල පලයන් මහමෙරක් මට

එහෙම එන්නට දුක වැඩී නම්

එන්න එපා උබ මගේ සොහොනට

උබ නොමැති ලොව කල් ගෙවන්නට

විදිය විතරක් උගන්වන් මට

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

One thought on “සොහොනට මම අලුත්”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s