සිරගත නොවූ සිතුවිලි

ජීවිතේ

ගත්තු තීරණ ගැන

කිසිම පසුතැවිල්ලක්

නැති උනාට

සමහර තැන්වලදී

මට මාවම නැති

උන එක

තමා ඉවසන්නම බැරි ❤

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s