මම මට ලියපු ලියුම

ඉන්නවද උබ ඔතන?
කියන්න දෙයක් තියෙනවා මට

මහන්සි නම්
පොඩ්ඩක් හති ඇරපන්
හැබැයි
මතකෙට අරන්
ඇයි උබ පටන්
ගත්තේ කියලා
ආයේ පටන් ගනින් !

පරණ පොත් දුකයි නම්
ඒ පොත් ටික වහපන්
හැබැයි ඒවයෙන්
ඉගෙන ගත්ත පාඩම්
හිතේ තියා ගනින්!

දැන් ලේසියට ඉඳලා
ඉස්සරහ අමාරු
කරගන්නේ නැතුව
දැන් අමාරුවෙන්
වැඩ කරලා
ඉස්සරහ
ලේසි කර ගනින්

පසු තැවිලි වෙනවනම්
උබ උබට
සමාව දියන්
අතීතය ඉවරයි
උබ ඉන්නේ වර්තමානේ
ඒක ආදරෙන් පිලිගනින්

අනිත් එවුන් වෙනයි
උබ වෙනයි කියලා
මතක තියා ගනින්
උන්ගේ ගමන උන් යාවි
උබට ඕන විදියට
උබේ ගමන උබ පලයන්

අනිත් උන් හිනාවෙයි
කියලා
උබේ හීන හංගන්
ඉන්න යන්න එපා
උබ මොනවා කරත්
උන් හිනා වෙනවා
ඒ හීනේ වටිනාකම
දන්නේ උබ විතරයි
හැබැයි
මොළේට ඉඩ දීපන්
හැඟීම් වලට තීරණ
ගන්නේ නැතුව
මොකද
හැඟීම් තාවකාලිකයි

මැරෙනවා කියලා දැනගෙන
ජීවත් වෙයන්
විඳවන්නේ නැතුව
ඉන්න ටිකේ
ජීවිතේ විඳගෙන

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s