මදුරු පැටියාගෙ ලියුම

තුරුල් කරගෙන

මුහුණ සිඹ අද

ගිහින් එන්නම්

කියල ගිය ඔබ….

හවස් වන විට

නැති නිසාවට

අමුතු හැඟුමක්

ඇති උනා මට…..

විපරමක් කල

බැලු විටක මම

දුටුවා ඔබගේ

නිසල දේහය……

ටීවි එක ළඟ

ගුලි වෙලා ඔබ

කූඹි රංචුව

වටවෙලා ඇත….

මියැදිලා ඔබ

බිමට වැටුනම

කඩන් වැටුනේ

අපේ ලෝකය…..

කූඹි රංචුව

උබට විද්දට

රිදුම දැනුනේ

මගේ පපුවට…

සෙනෙහසෙන් ඔබ

තැනුව ලස්සන

පවුලෙ බර දැන්

මට පැටවි ඇත…

ඉගෙන ගන්නට

ගොඩක් දේ ඇත

නැතුව ඔබ ළඟ

හිස්වෙලා හිත….

නිසල ගත ළඟ

සසල මගෙ හිත

හොයනවා ඔබෙ

මිහිරි මතකය……

නැවත ඔබගේ

රුව දකින්නට

වරම් නැත මට

පෙට්ටියත් දැන්

සීල් කර ඇත….

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s