මම ලියපු පළවෙනි රැප් සිංදුව

Chorus
මම ආස පාරේ – යන්න මට ඕනේ
මට ඕන තාලේ – ගයන්නට ආයේ
ලියන්නට ඕනේ – ජීවිතේ මාගේ
නොමැකෙන්නට ආයේ – මේ සංසාරේ

මගේ නම සාගල
ගම මොණරාගල
හවසට සීතල
ගැහුවේම රා කල

එපා මට පන්සිල්
දීපන් ඩන්හිල්
මේවනෙ පේන් කිල්
ලාවට දැන් චිල්

නෑ මට පෝක්
සතේටම බ්‍රෝක්
බට් නැව් ටෝක්
ලයිෆ් එක ශෝක්

මම ආස පාරේ – යන්න මට ඕනේ
මට ඕන තාලේ – ගයන්නට ආයේ
ලියන්නට ඕනේ – ජීවිතේ මාගේ
නොමැකෙන්නට ආයේ – මේ සංසාරේ

උබ නම් බොක්ක
වගේ බෙංගාල බොක්ක
කළඹලා මේ හක්ක
ඇඹරුව මගේ බොක්ක

ඉඳගෙන එකටම
මොළයට විදලම
බටරුත් නැතුවම
ඇරියලු සැරටම

ගන්නට බඩු
සල්ලි නෑ නේ මදු
මුන් ගහලම බදු
හිඳිලා මම සුදු

මම ආස පාරේ – යන්න මට ඕනේ
මට ඕන තාලේ – ගයන්නට ආයේ
ලියන්නට ඕනේ – ජීවිතේ මාගේ
නොමැකෙන්නට ආයේ – මේ සංසාරේ

වැඳගෙන ඇවිදින්
ණයටත් ඉල්ලන්
ෆෝන් දැන් ඕෆ් බන්
මම ෆුල් හොල්මන්

ගිහිල්ලා පන්සල්
රැක්කට පන්සිල්
බොක්කෙම කම්සිල්
සමනගේ බොරු හිල්

හවසට හන්ටින්ග්
උදේට ජම්පින්ග්
දවල්ට ස්ලීපින්ග්
මිනිහට ෂූටින්ග්

දීලම පුම්ක
යන්නේ නෑලු බොක
ඒ නිසා බොක්ක
දෙන්න එපා පුම්ක

මම ආස පාරේ – යන්න මට ඕනේ
මට ඕන තාලේ – ගයන්නට ආයේ
ලියන්නට ඕනේ – ජීවිතේ මාගේ
නොමැකෙන්නට ආයේ – මේ සංසාරේ

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s