ලේ ඝනයි වතුරට වඩා

ලේ ඝනයි බං වතුරට වඩා

මගේ එකාලට
බොක්කෙන්ම
ලියමි……..

විරුද්ධ උනත් මට
මුළු ලෝකයක්
හිට ගනී
මගෙ දෙපැත්තෙන්….

ඉවසාගෙන මම
කරපු ගොංකම්
පෑ සෙනෙහෙ
ආදරෙන්…..

වැහි අස්සේ
පාලම් හදන්
ඉඩ දුන්නා
යන්න බැරි
තැන් වහන්……

ගස් ගල් පවා
හොල්ලමින්
අත්වාරු දුනි
නැගිටින්න
මට උන් තැනින්…

මගේ හැටි පිළිගමින්
ඉගැන්නුවා මට
ලොකු පාඩමක්
නිදසුනකින් ……
ලේ ඝනයි වතුරට වඩා

-සුරන්-

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s