ආච්චිගේ නිවන් ගමන

නිවන් යන්න හිතං
පංසලට දානේ දෙන්න
ආපු ආච්චිගෙ
සෙරෙප්පු දෙක
කව්දෝ එකෙක්
උස්සලා
ආච්චි
ගේට්ටුව ගාව
කෑමොර දෙනවා
යකෝ හෙණ ගහපන්
හිඟන හොර හැතිකරේට
ඒ වෙලාවෙම
බෝ මලුවෙ
බණ කියන
හාමුදුරුවෝන්ට
ලොකු
සාදුකාරයක්…..
අම්බේ
ඇති යාන්තම්
පව
අනුමෝදන් වෙන්ට
ඇති
සාදු සාදු

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s