තනියාට පෑගුණ හීන

නියඟේට වේලිලා ගිය හීන
වැස්සට හොඳටම පෙඟුනා……..
බැංකුවට සින්න වෙන යන ගෙදර
බේරන්න අස්වැන්න මදි උනා……
ආසාවෙන් ඉගෙන ගත්ත පොඩ්ඩාගේ හීන
කොරෝනාවලට යට උනා……
අමාරුවෙන් ගෙදර ගෙනාපු අස්වැන්න 
බොටකඳයොන්ගේ බඩගින්නට නැති උනා……….
මහන්සියෙන් බැඳපු බිත්ති හතර
තනියා ගේ හොඬ පාරට කැඩිලා වැටුනා…..
බෙල්ල ගාවට අපු ණය වාරිකේ ගෙවන්න
දෙයියොන්ට කරපු කන්නලව්වට බැරි උනා…….
කැඩිලා සුන් වෙලා ගිය පොඩ්ඩාගේ හීන
හැබෑ කරන්න කාලකන්නි මට බැරි උනා……

Published by

suran123

MBA (UK). B.Sc Acc Special (USJP). ACMA. CGMA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s